KKişisel Veri Gizlilik Bildirimi

Öncelikle T.C. Anayasa ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile düzenlenen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak, kişisel verileri ilgili mevzuatın gerektirdiği veya işlendikleri amaç için gerekli olduğu süre kadar işleriz. işlenmekte ve korunması için gerekli özen ve özen gösterilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
  • Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kayıt, belge, delil, rapor ve sertifikaları ifa etmek, ispatlamak, düzenlemek, yerel ve uluslararası yasal mevzuat ve standartların öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Taleplerin alınması, hizmetin gerçekleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin takibi ve icrası, raporlama, depolama ve arşivleme faaliyetlerinin takibi ve icrası, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyetini ölçmek ve artırmak, hizmet kalitesini ölçmek ve iyileştirmek, satış ve pazarlama faaliyetleri için istatistiksel analizler yapmak, sadakat süreçlerini izlemek ve yürütmek, yeni hizmetler hakkında görüş ve öneriler almak, sorun ve hataları bildirmek, şikayet ve talepleri ilgili tarafa bildirmek. ,
  • Kontrol ve denetim, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve icrası, iletişim faaliyetlerinin takibi ve icrası, sosyal sorumluluk ve sivil toplum faaliyetlerinin takibi ve icrası,
  Kişisel verileriniz bu amaçla işlenebilir.
 2. Kişisel Verilerin Aktarımı
  Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temel ilkelere uygun olarak, faaliyet konusu kapsamındaki diğer ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere hizmet aldığımız sözleşmeler kapsamında akredite kuruluşlara gönderilmektedir. KVKK ve 8 inci maddede belirtilen şartlar ve bu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olarak. ve bu kapsamda, standart/denetim/doğrulama çerçevesinde ve ölçülü bir şekilde açık rıza almak suretiyle, yasal olarak hizmet verilen/alınan kurum ve kuruluş ve kuruluşlara veya standart sahiplerine, KVKK'nın 5. maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları ile 6. maddesinin üçüncü fıkrası. Var olması halinde açık rıza alınmaksızın yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilir.
 3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, teklif talepleri, başvuru formları, sözleşmeler ve ekleri kapsamında Şirketimizin yükümlülüklerini yerine getirmesi nedeniyle KVKK'nın 5. maddesinin ikinci fıkrasının c, ç, f bentleri uyarınca toplanmaktadır.
  Şirket olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve Şirketin meşru menfaatleri için sizden talep ettiğimiz kişisel verileriniz, verdiğimiz hizmete veya şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ziyaretler, görüşmeler, teklif talepleri ve ekleri, başvuru formları ve ekleri, sözleşmeler ve ekler, imza sirküleri, vekâletname veya yetki belgeleri, iş ortakları, standartlar/denetim/doğrulama sahipleri gereklilikleri, akreditasyon kuruluşları gereklilikleri, diğer kontrol kuruluşu gereklilikleri, denetim veya uygunsuzluk kanıtı/fotoğraflar, kartvizitler, tedarikçi benzeri otomatik veya otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik ortamda, akreditasyon kapsamında, akredite olmuş ana bilgisayara/sistem tarafından onaylanmış web sitesine yüklenebilir ve paylaşılabilir.
 4. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Haklar
  KVKK 11. maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz;
  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK'nın 7. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  • Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler tarafından analiz edildiği için aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
 5. Şirkete Başvuru Yöntemi
  Kişisel veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine yazılı olarak başvurarak, noter kanalıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Şirket tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu.